Licitovaný mariáš

A. Licitácia a sadzobník

Postupnosť licitácie Sadzobník platieb (dvojcentový základ)
Stupeň Druh hry Druh hry Platba
1 Sedmička Hra 2 c
2 Sedmička červená Sedmička 4 c
3 Sto Sto 8 c
4 Sto a sedmička Malý (betel) 30 c
5 Červených sto Veľký (durch) 60 c
6 Červených sto a sedmička Dve sedmičky 80 c
7 Malý (betel) Omyl 12 c
8 Veľký (durch) RENONCE – Paušál 1 20 c
9 Dve sedmičky RENONCE – Paušál 2 1 €
10 Dve sedmičky a sto Limit platby 10 €
11 Dve sedmičky , červená tromf Červená tromf zdvojnásobňuje platbu
12 Dve sedmičky a sto, červená tromf Tiché sto zvyšuje hodnotu hry 2 krát.
Tichá sedmička má polovičnú sadzbu sedmičky hlásenej,

 

B. Hracie ustanovenia

(uprednostňuje sa pauzovaný mariáš, pauzujúci hráč sa zúčastňuje platby)

 1. Karty k novej hre skladá rozdávajúci, nesmie ich pritom zarezávať. Akákoľvek iná manipulácia s kartami sa považuje za „renonce“ podľa bodu C/5.
 2. Karty sa nemiešajú, musia sa iba preložiť a to najmenej dve zvrchu alebo zospodu. Nesmie sa pritom odpočítavať, ani ťahať za chvost. Karty prekladá zadný hráč.
 3. Rozdáva sa proti smeru hodinových ručičiek (ako sa kosou kosí), trikrát po piatich kartách, dve do talóna a trikrát po piatich kartách.
 4. V priebehu každého hracieho kola sa môže každý hráč dopustiť jedného chybného beztrestného rozdania kariet. Pri druhom a každom ďalšom chybnom rozdaní zaplatí každému hráčovi pri stole paušál 20 c za “renonce” a rozdá znova.
 5. O miesta pri stole a funkciu zapisovateľa sa losuje, ak na tom trvá aspoň jeden z hráčov. Losovanie je možné vykonať len raz, a to len vtedy, ak tak nebolo vykonané už iným spôsobom (automaticky softvérom, ťahaním kariet rovnakej farby a dopredu bolo jasné, že sa sedí podľa výšky a pod.)  Zapisovateľ je zodpovedný za presný zápis a je povinný bodované hry nad 50 bodov zapísať na súťažný lístok.
 6. S licitáciou začína vždy zadný hráč na forhonta a to buď slovami alebo číslami stupňov. Nie je nutné vymenovávať všetky stupne za sebou. Hráč, na ktorého sa licituje odpovedá iba „mám“, alebo „nemám“ (sám nelicituje, nepreskakuje licitačné stupne).
 7. Aktér je povinný pri všetkých hrách odložiť jasným spôsobom (na seba) dve karty do talóna. Pri hre malý (betel) je povinný položiť mimo talón ešte jednu kartu, ktorú bude vynášať. Po schválení hry (ukončení flekovania) môže túto kartu otočiť hociktorý hráč, považuje sa to za výnos. S talónom sa može manipulovať, nazerať do neho len dovtedy, pokiaľ nebola hra okomentovaná (podľa bodu B/12) prvým z protihráčov. V priebehu hry má každý hráč právo pozrieť iba posledný štich.
 8. Talón po zahájení ohlásenej hry nepatrí žiadnemu hráčovi, musí zostať samostatne. V žiadnom prípade sa nesmie svojvoľne nahliadnuť do talóna ani po skončenej hre. Považuje sa to za „renonce“ s paušálom 1. Do talóna je možné nahliadnuť iba po schválení ostatnými hráčmi pri konkrétnom podozrení na „renonce“, či prípadnú nejasnosť.
 9. Pri nesprávnom počte kariet odložených hráčom do talóna je možné príslušnú hru flekovať, avšak po eventuálnom “Re” sa hráč už upozorní. Obaja protihráči majú právo pred svojim vyjadrením upozorniť na nesprávny počet kariet v talóne, aby sa voliaci hráč nemohol úmyselne vyhnúť vylicitovanej hre. Keď sa zistí nesprávny počet kariet v talóne v priebehu ďalšieho flekovania, pri hre, alebo po nej, tak sadzba za hru sa platí iba do “Re”. Ostatné fleky neplatia.
 10. Zmeniť ohlásenú hru môže hráč len dovtedy, pokiaľ nebola podľa bodu B/12 okomentovaná prvým protihráčom.
 11. Pri schvaľovaní a flekovaní hry je nutné dodržiavať poradie. Pri nedodržaní tohto ustanovenia sa jedná o „renonce“, ktorý se postihuje paušálom 1 za „renonce“ podľa bodu C/8. Predbehnutý hráč má právo dodatočného vyjadrenia a v hre sa pokračuje.
 12. K záväzkom sa hráči vyjadrujú zreteľne slovom, nestačí mlčanie alebo klepanie na stôl či do kariet, pohyb hlavy alebo iný neurčitý spôsob.
 13. Ohlásený záväzok nemusí byť pravdivý. Každý hráč môže flekovať na akékoľvek karty, podľa svojho najlepšieho uváženia.
 14. Hráč, ktorý vylicituje obyčajnú sedmičku a nechce hrať žiadnu hru, môže karty zložiť bez hry – jedná sa o omyl. Hru „sedmička“, resp. „lepšia sedmička“ nemožno hrať bez sedmičky na ruke. Hlásená sedmička nesmie byť zhodená do talóna a platí to aj u pomocnej sedmičky v hre dve sedmičky. Porušenie tohto ustanovenia sa trestá paušálom 2. Hráč, ktorý vylicituje červenú sedmičku a nemá ju, musí hrať akúkoľvek vyššiu hru.
 15. Ohlásená sedmička, keď ju má aktér na ruke, musí zostať ako posledný tromf a nesmie byť vynesená skôr ako v poslednom štichu. To platí i pre sedmičku tromfovú v hrách 2×7. Pomocná sedmička, keď ju má aktér na ruke, nesmie byť vynesená skôr ako v predposlednom štichu. Keď hráč už nemá, alebo nemal na ruke v hre 2×7 so stom sedmičku tromfovú, tak musí pomocnú sedmičku (pokiaľ je na ruke) vynášať až v poslednom štichu.
 16. Proti aktérovi sa nedá nahlásiť sedmička ani sto.
 17. Hráč, ktorý dá prvý, prípadne i tretí flek na vyloženú hru, platí za všetkých (vrátane ďalšieho fleku protihráča po svojom poslednom fleku), okrem čiastky za neflekovanú hru aktérom ohlásenú. Napr. v prípade,  že má hráč vyložených 130 tak spoluhráči platia za 130 bez fleku.Túto základnú čiastku za seba platí spoluhráč a pauzujúci hráč. V prípade zapojenia tretieho hráča do flekovania,  neplatí iba pauzujúci hráč. Jeho podiel na platbe sa rozdelí rovnakým dielom medzi oboch flekujúcich hráčov (v tomto prípade sa posúva hranica limitu platby na 15 € od každého).
 18. Vyložená hra pri hre a stovke je vtedy, pokiaľ hráč nemusí, či nemôže pustiť žiadnu „desiatku“ alebo posledný štich, ako aj vtedy keď pustí „desiatku“ úmyselne. Hra sedmička je vyložená, keď hráč nepúšťa žiadny štich. Za vyloženú sa nepovažuje hra, keď hráč uhraje všetky štichy, vrátane posledného, vďaka priaznivej rozlohe, chybnému výnosu, či hre protihráčov ako aj pri hre, pokiaľ existuje proti aktérovi teoretická možnosť zloženia všetkých hlášok. Hra 2×7 je vyložená, pokiaľ aktér nemôže prehrať ani proti plnému zloženiu všetkých jemu chýbajúcich tromfov a pomocných na jednej ruke (hra môže byť vyložená aj v prípade tretej a štvrtej farby v ruke aktéra). Pri hre betl je vyložená hra keď hráč púšťa všetky štichy a pri durchu keď všetky štichy uhráva. Pri vyložených hrách nemá aktér nárok na žiadne prémiové body.
 19. Pokiaľ má hráč na ruke hru, ktorá je vyložená, musí ju po jej okomentovaní ihneď ukázať a nehrá ju. Ak by túto hru hral, je to považované za miešanie kariet. To sa môže týkať aj hry, ktorá sa stane vyloženou v priebehu hry. Hráčovi sa zaplatí hra a on zaplatí všetkým protihráčom paušál 1 za „renonce“ (miešanie kariet). Môže sa tiež jednať o pokus podvodne získať prémiové body pri vyloženej hre.
 20. Pokiaľ voliaci hráč po okomentovaní hry, alebo aj v jej priebehu, prehlási, že hra je už vyložená (všetky následujúce štichy idú za ním) a nie je tomu tak, je povinný na žiadosť protistrany dohrať hru z otvorených kariet podľa svojho najlepšieho uváženia. Nejedná sa o „renonce“.
 21. Nárok na body nie je: pri vyložených, neprehrateľných, nezohrateľných alebo nevyhrateľných hrách, pri “renonce” na bodovanú hru, ktorá bola prehratá už v momente keď došlo k “renonce” a pre hráča, ktorý urobil “renonce”. Neprehrateľná hra je taká hra pri ktorej neexistuje ani len teoretické zostavenie kariet v rukách obrany tak, aby aktér pri normálnom zohraní hry hru prehral (abnormálne zohranie je napr. úmyselné odovzdanie desiatky či zbytočné tromfovanie).
 22. Pri splnení viacerých prémiových kritérií sa body sčítavajú tak, že body za hru bez výnosu sa započítajú len raz, ostatné s výnosom.
 23. Karty, ktoré aktér odložil do talóna sa pre udelenie prémiových bodov počítajú ku kartám, ktoré mu zostali na ruke.
 24. Počas hry je zakázané pauzujúcemu hráčovi pozerať do kariet ostatným hráčom pri stole. Zároveň je aktérom zakázané ukazovať úmyselne karty pauzujúcemu hráčovi.
 25. Každý hráč musí svoje štichy ukladať pred seba (aj pri hrách betl a durch). Nikdo iný nemá právo so štichmi počas hry i po nej manipulovať. Pri prípadnom podozrení na „renonce“ je možné po hre požiadať o nahľadnutie do všetkých štichov i talóna.
 26. Karty z ukončenej hry, ktoré neboli odohrané, sú hráči povinní si zrovnať podľa farieb a potom ich odložiť rubom nahor pred seba, prípadne ukázať ak sa jedná o vyloženú hru. Karty z hlášok sa pred vyhodnotením predchádzajúcej hry (rátaním desiatok) musia vytiahnuť zo štichov na stôl. Je výhradným právom hráča, ktorý zbiera karty, ich uložiť tam, kam uzná za vhodné. Porušenie tohto pravidla sa trestá „renoncom“ s paušálom 1. Kontrolu zrovnania podľa farieb je možné vykonať prostredníctvom JURY alebo hráča od vedľajšieho stola. Ak karty nie sú zrovnané je to považované za „renonce“ s paušálom 2. Každý hráč pri stole má nárok na dve neúspešné kontroly. Po zistení druhého nezrovnania farieb u toho istého hráča nasleduje napomenutie od JURY a v prípade ďalšieho porušenia tohto ustanovenia už diskvalifikácia.
 27. Hráč sa môže vzdialiť od stola len pri zvláštnych prípadoch (WC, a i.). V takýchto prípadoch je vždy účastníkom hry do ktorej rozdal alebo do ktorej rozdal niekto za neho. Ďalšie hry už nie je účastníkom platby, čo znamená, že neberie ani neplatí. Hráč, ktorý sa opakovane úmyselne vzdiali od stola bude najskôr upozornený JURY o porušovaní pravidiel a pri opakovanom porušení rozhodne JURY o ďalšom postupe na základe konkrétnej situácie.
 28. Pri stole je zákaz požívania alkoholu mimo piva. Za nerešpektovanie tohto zákazu nasleduje udelenie žltej karty ktorýmkoľvek z rozhodcov.
 29. Zvláštne ustanovenia o dvoch sedmičkách :
 • Keď má protihráč pri hre 2×7 minimálne štyri pomocné môže flekovať. Po skončení flekovania sa musia 4 pomocné ukázať. V prípade tohto porušenia a pokračovania v hre sa jedná o „renonce“ podľa bodu C/5 (hráč, ktorý neukázal minimálne štyri pomocné, platí iba paušál za miešanie kariet; 2×7 platí aktér).
 • Pri ohlásenej hre dve sedmičky so stom sa karty neukazujú, ani neoznamuje, že sú spolu minimálne 4 pomocné či tromfy, jedná sa o „renonce“ podľa bodu C / II. / 3. Hru 2×7 platí aktér a sto platí hráč, ktorý urobil „renonce“ (viď D. Ďalšie riešenia „renoncov“).
 • „Renonce“ pri hre 2×7 so stom, keď sú proti spolu minimálne 4 pomocné platí iba pri hre sto.
 • Vo všetkých prípadoch, keď sú spolu proti minimálne 4 pomocné sú sedmičky prehraté už pri flekovaní a platí ich aktér podľa výsledku flekovania. Toto ustanovenie platí i v prípade úspešnej hry (pri zahodení pomocnej) bez „renoncu“.
 • V prípade, že flekujúci hráč má jednu, či obe sedmičky v ruke pri hre 2×7, môže v každom prípade dať flek a karty neukazuje. Po prípadnom “Re” sa voliaci hráč už upozorní. Neplatí to pri hre 2×7 so stom, kvôli hre sto ( fleky na sedmičku platia iba do „Re“).

C. Ustanovenia o porušeniach pravidiel , tzv. “renonce”

I. „Renonce“ s paušálom 1 (20 c pri základe 2 c) :

 1. nepriznanie farby
 2. nepriznanie karty s vyššou hodnotou
 3. neoprávnené vynesenie karty
 4. predhodenie karty
 5. miešanie kariet – pokračovanie v hre pri vyloženej hre; nepovolená manipulácia s kartami pri skladaní k novej hre (aj nedovolená manipulácia s kartami hlášok), alebo počas hry; zarezávanie pri skladaní kariet
 6. náznaky, signály, ovplyvňovanie, prezradenie karty spoluhráčovi (i od pauzujúceho hráča)
 7. nesprávny počet kariet v talóne
 8. nedodržanie postupu pri schvaľovaní a flekovaní hry
 9. zmena talóna alebo nahľadnutie do neho voliacim hráčom po okomentovaní hry
 10. neoprávnené nahľadnutie do talóna iným hráčom, aj pauzujúcim
 11. hlásená sedmička vynesená mimo poradia
 12. neukázanie niektorej sedmičky alebo minimálne 4 pomocných na jednej ruke pri hre 2×7 po skončení flekovania
 13. každé druhé a ďalšie chybné rozdanie kariet

II. „Renonce“ s paušálom 2 (1 € pri základe 2 c) :

 1. evidentné zamiešanie kariet po ich odložení na stôl, po ukončení hry
 2. eso alebo desiatka v talóne (neplatí pri hrách betl a durch)
 3. odhodenie hlásenej alebo pomocnej sedmičky do talóna
 4. ukázanie, prezradenie 4 a viacej pomocných či tromfov alebo sedmičky pri hre 2×7 so stom

III. „Renonce“ s napomenutím JURY a udeľovanie žltej a červenej karty:

 1. evidentné zamiešanie kariet po ich odložení na stôl, po ukončení hry
 2. po dvoch oprávnených kontrolách na nezrovnanie farieb – hráč je napomenutý a je mu udelená žltá karta
 3. po treťom nezrovnaní farieb je hráčovi udelená červená karta a je diskvalifikovaný
 4. udelenie žltej karty – v prípadoch, ktoré nie sú zlučiteľné s hráčskou etikou, alebo pri situáciách ktoré nie sú striktne vymedzené v pravidlách LM je možné ako výstrahu hráčovi udeliť žltú kartu s tým, že je upozornení, že pri ďalšom priestupku mu bude udelená červená karta a bude vylúčený z turnaja.
 5. Udelenie červenej karty – JURY môže za zvlášť závažný priestupok udeliť hráčovi červenú kartu a tým ho vylúčiť z turnaja. Červená karta nasleduje aj po udelení druhej žltej karty.

„Renoncom“ nie je :

 1. prezradenie kariet protihráčovi
 2. flek nad rámec štvrtého fleku (ako posledný platí stále štvrtý flek)
 3. neuražajúci mariášnický humor

D. Ďalšie riešenia “renoncov”

 1. Hráč, ktorý sa dopustil „renoncu“ platí vždy príslušný paušál za „renonce“ všetkým ostatným.
 2. Keď protistrana „renoncu“ nežiada hru dohrať platí chybujúci hráč aj za hru a to buď za všetkých voliacemu, alebo všetkým, keď „renonce“ urobil ako voliaci hráč.
 3. Keď protistrana „renoncu“ žiada hru dohrať, tak tá sa platí podľa skutočného výsledku, ako keby v hre nedošlo k „renoncu“. Pri dohrávaní sa karty musia vrátiť do stavu pred „renoncom“.
 4. Hra sa nedohráva, ak s tým nesúhlasí jeden z hráčov protistrany „renoncu“(okrem pauzujúceho).
 5. Hráč, ktorý sa dopustil „renoncu“, po ktorom nenasleduje dohrávanie, platí základnú sadzbu hry + paušál za „renonce“. V prípade, že nasleduje dohrávanie platí hráč, ktorý sa dopustil „renoncu“, iba paušál a výsledok dohrávania sa platí až po jej skončení podľa bodu D/3. Keď v priebehu dohrávky dôjde k ďalšiemu „renoncu“ tej istej strany, tá je povinná zaplatiť paušál i za tento „renonce“. Protistrana má aj naďalej nárok na dohranie hry. Pokiaľ by ďalší „renonce“ urobila protistrana, stráca nárok na dohrávanie, zaplatí paušál a nárok na dohrávanie získava strana prvá, atď.
 6. Ak sa aktér dopustil „renoncu“, nemá v žiadnom prípade nárok na body aj napriek tomu, že protistrana chcela dohrať.
 7. Keď dôjde k „renoncu“ v bodovanej hre za ktorú je 20 PB a viac, dostane aktér PB iba vtedy ak rozhodca rozhodne, že hra bola pred „renoncom“ vyhrateľná zaužívaným spôsobom zohrania. Každá taká hra musí byť označená na stolovom lístku.
 8. Keď dôjde k „renoncu“ v bodovanej hre za ktorú je menej ako 20 PB, dostane aktér PB iba vtedy ak sa rozhodne hru dohrať a vyhrá ju. Ak už nie je možné renonce vrátiť (napr. odohrané viac ako 2 štychy, prezradenie dôležitej karty či informácie) sú mu PB priznané aj v prípade nedohratia.

Rôzne k „renoncom“ :

 1. Aj pauzujúci hráč má právo upozorniť počas hry na „renonce“.
 2. Reklamácia „renoncu“ je možná len do zloženia kariet k ďalšej hre.
 3. V ďalších sporných prípadoch rieši vec rozhodca, ktorý je oprávnený označiť za „renonce“ aj iné previnenia neuvedené v „renoncoch“.